WEBINAR: Efficiëntie en besparing in het Vlaamse Zorglandschap met CoZo

Op maandag 14 juni 2021 vond de CoZo-webinar plaats. We kijken terug op een geslaagd event met meer dan 400 deelnemers. Bedankt voor jullie massale interesse!

Hier kunt u de CoZo-webinar integraal herbekijken, alsook de interviews met de sprekers.
Hier kunt u de volledige PowerPoint-presentatie downloaden.

Hieronder vindt u de gebundelde antwoorden terug op de vragen die nog niet beantwoord werden tijdens de Q&A.

-----

1.   Kan je als buitenlander ook info krijgen via CoZo als je zorg krijgt in België?
CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid, waarbij de authenticatie op het CoZo-platform rechtstreeks verloopt op basis van het INSZ-nummer (Belgisch rijksregisternummer of Bis-nummer). Indien u als buitenlandse patiënt beschikt over een Bis-nummer, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van de eHealth-diensten in België.
Meer info: Hoe kan ik als buitenlandse patiënt inloggen op het CoZo-portaal? - CoZo
 
2.   Praktisch: van belang is dat Covid-resultaat test snel beschikbaar is/was als pdf voor de patiënten. Enige tijd geleden was er vertraging van 3 à 7 dagen? Nu veel sneller al wellicht op mynexuzhealth nu vertraging van 24u wat te veel is (in afwachting van werkende Covidsafe app en website).
Een groeiend aantal instellingen en laboratoria delen COVID-19 testresultaten onmiddellijk met de patiënt van zodra het resultaat compleet én gevalideerd is. Voor de andere laboratoria en ziekenhuizen wordt dit na 1 dag gedeeld, sommigen hanteren echter nog een langere termijn. De bij CoZo aangesloten instellingen en laboratoria beslissen autonoom of en met welke vertraging ze hun resultaten rechtstreeks met de patiënt delen via CoZo.
Meer info: COVID-19 - CoZo
 
3.   Zal er ooit de mogelijkheid zijn om binnen de dringende medische hulpverlening bij een interventie op het terrein, 'at the scene', medische gegevens van een slachtoffer te consulteren? (Wat toch een belangrijke meerwaarde zou kunnen betekenen.)
Er bestaat momenteel geen break-the-glass procedure voor de hubs en dit staat op heden ook niet op de CoZo-planning.
 
4.   Staat PSY enkel voor hospitalen of ook voor CGG?
Beiden. Hier vindt u een overzicht terug van de bij CoZo aangesloten instellingen: Instellingen op CoZo - CoZo.
 
5.   Kunnen endocrinologen werkzaam in een ziekenhuis of privé, kijken naar de verslagen die een oogarts naar de huisarts van de patiënt geschreven heeft?
Als het verslag van de oogarts via een bij CoZo aangesloten instelling via CoZo gedeeld wordt met andere zorgverleners, dan zal het via CoZo opvraagbaar zijn door een endocrinoloog. Dit op voorwaarde dat de endocrinoloog een therapeutische relatie heeft met de patiënt en dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming registreerde.
Als het verslag van de oogarts echter enkel via de eHealthBox naar de huisarts werd verstuurd, dan zal het niet via CoZo raadpleegbaar zijn door de endocrinoloog.
De hubs en de eHealthBox zijn complementaire systemen. De eHealthBox bericht de ontvanger van een nieuw resultaat (push-mechanisme), terwijl de resultaten die via de hubs ter beschikking zijn actief bevraagd moeten worden (pull-mechanisme).
Bekijk hier het interview met Dr. Tom Fiers hierover.
 
6.   Moet er door bv. de huisarts een instelling veranderd worden als we vanuit Vlaanderen in RSW willen kijken?
Er wordt in het huisartsenpakket 1 hub gekozen waarbij de bevraging gebeurt. Aangezien de hubs onderling verbonden zijn, zullen ook de resultaten die bij andere hubs ter beschikking zijn zichtbaar worden. Voor de precieze werking en mogelijkheden van het huisartsenpakket voor wat betreft de hubs verwijzen we naar de leverancier van het huisartsenpakket.
 
7.   Worden verpleegkundige gegevens al opgenomen?
Jazeker, verpleegkundigen en thuisverpleegkundigen hebben via CoZo toegang tot de resultaten die zij volgens de eHealth-toegangsmatrix mogen consulteren. De bij CoZo aangesloten instellingen delen meer en meer resultaten met verpleegkundigen en andere types zorgverleners.
 
8.   Wie bepaalt wie wat mag zien? Wij werken in het ziekenhuis met een dienst preoperatieve consultatie waar alle info verzameld wordt om de ingreep die een patiënt moet ondergaan op een veilige manier te laten verlopen. Als alle info er is, wordt alles bekeken door de anesthesist die al dan niet zijn fiat geeft om de ingreep te laten doorgaan. Verpleegkundigen van de preoperatieve consultatie kunnen niet in CoZo, tenzij dit nu veranderd is. Dit is voor ons een serieus obstakel.
Elke zorgverlener zoals gedefinieerd in de Wet van 1.05.2015 m.b.t. uitoefening van gezondheidszorgberoepen, waaronder verpleegkundigen, kan gebruikmaken van CoZo. De toegangsrechten tot resultaten worden geregeld via de toegangsmatrix: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXRTc4sldDaxruxu0EgK?filename=toegangsmatrix.xlsx. Dit betreft een reglement dat door de eHealth-overheidsdiensten werd gevalideerd. Zo zal een arts toegang hebben tot alle gedeelde resultaten en zal een verpleegkundige slechts een selectie te zien krijgen.
Bekijk hier het interview met Dr. Tom Fiers hierover.
 
9.   Is het systeem van medicatie voorschriften hieraan gekoppeld zoals nu actief tussen voorschrijvers en apothekers?
Neen, Recip-e staat los van CoZo. Het is wel mogelijk om via CoZo het medicatieschema en de medicatiegegevens in de sumehr te consulteren die beiden door Vitalink beschikbaar worden gesteld in CoZo.
Meer info: https://www.vitalink.be/medicatiegegevens en https://www.vitalink.be/sumehr
 
10.   Toch graag een veiligheid issue melden, deed dit reeds paar jaar terug maar er werd geen gevolg aan gegeven. Stel, je gaat bij je boekhouder en die wenst jouw pensioendossier te bekijken en dossier wordt niet afgemeld, dan kan hij CoZo openen zonder zich aan te melden. Waar is mee bedoeld, log je eenmaal in met Itsme en log je niet uit, dan kan je in elke met Itsme beveiligde site inloggen zonder Itsme.
Net zoals andere eHealth-platformen, maakt CoZo gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid (CSAM). Als er reeds een actieve sessie bestaat in de geopende browser waarbij u zich heeft geauthentiseerd (via eID of itsme), dan hoeft u zich inderdaad niet opnieuw aan te melden bij een ander portaal dat dezelfde CSAM-aanmeldsoftware gebruikt. Daarom is het belangrijk dat u zich correct afmeldt als u klaar bent met CoZo (of een ander portaal dat gebruikmaakt van CSAM) te gebruiken.
Meer info: https://www.cozo.be/afmelden
 
11.   Spijtig genoeg kunnen de poli brieven van een specialistische privaat artsenpraktijk niet binnen gebracht worden in CoZo, ondanks aansluiting aan een platform, zoals Mediris. Kan dit nog veranderen? Zo zouden de brieven dan ook voor de andere zorgverleners te consulteren zijn, nu worden deze brieven enkel via het platform naar de huisartsen gestuurd.
Op het CoZo-platform zelf worden geen medische resultaten bijgehouden. Via CoZo worden de medische resultaten gedeeld die door de aangesloten instellingen beschikbaar worden gesteld. De medische resultaten blijven in de bij CoZo aangesloten instellingen. Als u als artsenpraktijk of via uw softwareleverancier zou beschikken over een resultatenserver die 24/7 online is en die kan integreren met de CoZo-webservices, dan kunnen deze resultaten via een beveiligde VPN via CoZo gedeeld worden.
 
12.   Is het gebruik van CoZo ook mogelijk voor arbeidsartsen? Zo kan info (labo) gedeeld worden met de huisartsen en vice versa (verslagen ingreep).
Enkel de (Belgische) zorgverleners met wie de patiënt een behandelrelatie heeft, krijgen toegang tot de medische gegevens van de patiënt, zolang de behandeling duurt. Dat betekent ook uw huisarts en verwijzers maar bijvoorbeeld niet de arbeidsgeneesheer, ziekenfondsarts of een arts van uw verzekeringsmaatschappij.
 
13.   De besparing met CoZo zou dan ook zichtbaar moeten zijn, als de besparing vergeleken wordt met de cijfers, voordat CoZo beschikbaar was. Zijn daar vergelijkende studies van?
Helaas zijn hierover geen gegevens beschikbaar.
 
14.   Wat kan je als ziekenhuis doen om nog optimaler gebruik te maken van CoZo?
Om CoZo nog efficiënter te maken, is het noodzakelijk dat de metadata zo correct en volledig mogelijk worden doorgestuurd. Een omschrijving “Labo” zegt voor de zorgverlener bijvoorbeeld veel minder dan “COVID CMD SERO”. Daarnaast is het relevant om resultaten te delen met niet-arts zorgverleners. Vanuit CoZo vragen wij om alle medische resultaten te delen die nuttig zijn in het kader van de continuïteit van de zorg. Hoe meer er gedeeld wordt, hoe vollediger het dossier van de patiënt in CoZo. Als alle aangesloten instellingen deze richtlijnen volgen, verhoogt de efficiëntie voor de gebruikers.
 
15.   Lege documenten: hoe komt dat, vermijden zou dat kunnen?
Als dit het geval is, dient dit gemeld te worden aan de instelling die het “lege” resultaat via CoZo deelt. U kan dit ook zichtbaar maken aan de CoZo servicedesk via het contactformulier. Graag een screenshot toevoegen of de naam van de producerende instelling en Document ID.
 
16.   Kan men zelf de zorgverstrekkers wijzigen in groepspraktijken?
Jazeker, echter kan u als zorgverlener zelf geen groepspraktijk aanmaken. Via het contactformulier kan u een aanvraag doen voor het aanmaken van een nieuwe groepspraktijk. Eens deze is geconfigureerd, kunt u zelf collega-zorgverleners en eventueel administratief medewerkers toevoegen.
 
17.   Kunnen de thuisverzorgers via CoZo een vraag stellen aan de ziekenhuisspecialist?
Neen, in CoZo is geen chat- of e-mailfunctionaliteit beschikbaar. Daarvoor dient u rechtstreeks met de specialist of diens instelling contact op te nemen.
 
18.   Kan je als ouder altijd aan de resultaten van (al) je kinderen en kunnen beide ouders daaraan? Zelfs al hebben die bv. nog geen eID (kleine baby’s, mogelijks met groot probleem)?
Ouders krijgen enkel toegang tot de medische resultaten van hun kinderen als er een overeenstemmende volmacht op CoZo zelf geregistreerd is. De administratieve registratie in het rijksregister volstaat niet om een volmacht te registreren omdat deze geen rekening houdt met juridische randgevallen (bv. uit ouderlijke macht ontzetten personen e.d.). Aangezien we hier te maken hebben met gevoelige en persoonlijke gegevens, trachten wij een zo goed mogelijke oplossing aan te bieden rekening houdend met de huidige beperkingen in het eHealth-landschap.
 
Met een geldige kids-ID, kunnen ouders zelf een volmacht op CoZo registreren. De werkwijze wordt hier beschreven: https://www.cozo.be/cozovolmachten. Het is niet mogelijk om een CoZo-volmacht te registreren met een ISI+kaart omdat deze geen uitleesbare chip bevat.
 
Indien de ouders niet beschikken over een kids-ID, dan kan een behandelend arts de volmacht op CoZo registreren. Aangezien de behandelend arts en huisarts specifiek het best op de hoogte is van de gezinssituatie, garandeert deze registratieprocedure de meeste veiligheid. De arts kan deze werkwijze hanteren: https://www.cozo.be/cozovolmachtenarts en dient hierbij de eID van de ouder(s) in te lezen op het CoZo-platform.
 
19.   De informatie van opnames in psychiatrische ziekenhuizen is begrijpelijk summier maar vaak toch wel extreem beknopt en nauwelijks bruikbaar in tegenstelling tot de informatie na een opname binnen een Paaz. Kan dit niet herbekeken worden?
De instellingen beslissen autonoom welke informatie zij via CoZo ter beschikking stellen. U kan uiteraard zelf contact opnemen met de producerende instelling met de vraag om meer informatie te delen via CoZo.
 
20.   CoZo had aanvankelijk de bedoeling om informatie naar de collega zorgverstrekkers te geven?
CoZo is een platform dat zorgt voor betere informatiedoorstroming, zowel voor de zorgverstrekker als de patiënt. Echter, heel wat systemen laten patiënten vandaag nog niet meteen hun resultaten zien. Het blijft immers de bedoeling dat de arts als eerste moeilijke resultaten te zien krijgt en met de patiënt kan bespreken. Het is bovendien nog wachten op duidelijke regels van de overheid over wat veilig direct gedeeld kan en mag worden.
 
Een aantal resultaten kan iedereen steeds inkijken (bijvoorbeeld vaccinaties en medische beelden), maar daarnaast kan en zal het van persoon tot persoon sterk verschillen welke resultaten zichtbaar zijn. Dat hangt af van het beleid van de ziekenhuizen, labo’s en radiologiepraktijken vanwaar uw resultaten afkomstig zijn. De verwachting is dat het aantal resultaten dat de patiënt zelf kan inzien, sterk zal stijgen de komende jaren.
 
U kan als behandelend arts bepaalde resultaten zichtbaar maken voor de patiënt in CoZo, via deze wijze: https://www.cozo.be/cozopatienttoegangverlenen. Dit kan enkel als de producerende instelling het resultaat deelt met de patiënt. Een zeer beperkt aantal instellingen of laboratoria deelt ten slotte momenteel nog niets met patiënten (bijvoorbeeld omdat er ingrijpende wijzigingen nodig zijn in het informaticasysteem). Die resultaten kan de behandelend arts niet toegankelijk maken voor de patiënt.
 
21.   Als er nooit een consent aan een dokter is gegeven kan een patiënt dan toch zijn eigen resultaten opvragen?
Ja, de patiënt heeft via CoZo steeds toegang tot de resultaten die met hem/haar gedeeld worden vanuit de bij CoZo aangesloten bronnen.
 
22.   Hoe verloopt de accreditatie?
Voor de deelnemers die hun RIZIV-nummer opgaven bij de inschrijving, werd accreditatie aangevraagd voor deze webinar. De nodige gegevens werden reeds aan het RIZIV bezorgd.